کارگاه پروژه های یادگیری

     

شرکت اندیشه جستار پویا و موسسه فرهنگی شناخت و تربیت انگاره کارگاهی را در ارتباط با یادگیری پروژه محور و تلفیقی برای معلمان یکی از مدارس غیردولتی دخترانه منطقه 2 برگزار کردند. در این کارگاه بخش هایی از یکی از پروژه های ارائه شده در کتاب پروژه های یادگیری توسط معلمان اجرا شد و معلمان به طراحی و ساخت ماشین بادبانی پرداختند و در حین انجام این پروژه به نقاط قوت، ویژگی ها، فرایند اجرا و چالش های این نوع فرصت های آموزشی پرداختند.


محصولات

مرکز آموزش

خدمات